Klauzula Informacyjna RODO

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych za pomocą stron internetowych: sukcesja.dplm.pl, dplm.pl i bazawiedzy.dplm.pl jest Łukasz Markowski ul. Bp. Bernarda Bogedaina 3/114, 50-514 Wrocław (dalej: Administrator).
Kontakt z Administratorem możliwy jest pod ww. adresem, a także drogą elektroniczną na adres: l.markowski@dplm.pl
Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach: – prowadzenia korespondencji, w tym w ramach Formularza Kontaktowego, oferowania produktów i usług własnych Administratora, wysyłki raportów, publikacji, newslettera (marketing bezpośredni), statystycznych oraz archiwalnych (dowodowych), będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO), – marketingowych, jeżeli została wyrażona zgoda (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO), – umożliwienia i utrzymywania kontaktu z klientem, z którym Administrator zamierza zawrzeć umowę tj. jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
– w odniesieniu do danych przetwarzanych dla potrzeb marketingu bezpośredniego – do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w tym celu lub do momentu ustalenia, że dane się dezaktualizowały,
– do czasu wycofania zgody, jeżeli przetwarzanie odbywało się na podstawie zgody,
- w odniesieniu do celów archiwalnych i statystycznych – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę przetwarzania danych lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
– w odniesieniu do zawarcia i realizacji umowy, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
Dane mogą być przekazywane podmiotom, z pomocą których administrator realizuje wskazane cele, w tym podmiotom utrzymującym infrastrukturę IT.
W każdej chwili przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo do: dostępu do ich treści oraz otrzymania ich kopii, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, cofnięcia zgody w każdym czasie.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania. Administrator nie dokonuje komercyjnego obrotu danymi osobowymi, ani nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowej.

Zamknij